Federatie van Unitates en Bonden

Algemeen

De Federatie van Unitates en Bonden is een overkoepelende vereniging van studentenverenigingen met een rijke historie. Het gedachtegoed van onze Federatie is vastgelegd in het Handvest van de Federatie van Unitates en Bonden. De verschillende Unitates en Bonden ontstonden aan het einde van de negentiende eeuw als eerste tegenhangers van de Corporale studentenverenigingen; in 1913 verenigden zij zich in de Nederlandse Studenten Unie (N.S.U.) die later opging in de Federatie van Unitates en Bonden (F.U.B.). Heden ten dage bestaat de Federatie uit de vijf verenigingen waarover U hieronder meer informatie kunt vinden. Bij de Federatie staat gelijkwaardigheid binnen verenigingen centraal. De Federatie functioneert op twee niveaus. Ten eerste onderhouden de Senaten en Besturen van de lidverenigingen goede contacten met elkaar. Eens in de zes weken vergaderen zij met elkaar in een Gecombineerde Senaten Vergadering, welke wordt geconvoceerd en voorgezeten door het Dagelijks Bestuur van de Gecombineerde Senaten Vergadering (D.B. van de G.S.V.). Daarnaast zijn er diverse jaarlijks terugkerende activiteiten op bestuursniveau, zoals een weekend, functie overleggen, e.d. Ten tweede hebben de leden van de Federatie veelvuldig contact op de activiteiten die de Federatie rijk is. Dit betreft onder meer de jaarlijkse Federatiefeesten, de Tappersruil en de Battle of the Bands. Dankzij de goede balans tussen de bestuurs- en ledencontacten, en de diversiteit aan verenigingen, is de Federatie al sinds jaar en dag een toegevoegde waarde voor haar leden.

Andere lidverenigingen

Delftsche Studenten Bond

De Delftsche Studenten Bond is een traditionele Algemene Studenten Vereniging en is noch religieus, noch politiek verbonden. De D.S.B., opgericht in 1897, is een vereniging op basis van gelijkwaardigheid van de leden met als grondslag: Ter leeringh ende vermaeck. Ook nu nog staat, naast puur vermaak, de mogelijheid om je te ontplooien op sociaal en organisatorisch vlak hoog in het vaandel. Een belangrijk kenmerk van de D.S.B. is de verticale structuur; er zijn ongeveer tien colleges, groeperingen van leden van verschillende jaargangen. Colleges beginnen bijna altijd als jaarclub en nemen vervolgens elk jaar nieuwe eerstejaars op. In principe is iedereen lid van een college. Elk college heeft zijn eigen karakter en identiteit. Oftewel de D.S.B. is een pluriforme vereniging.

Adres: Oude Delft 123
Plaats: 2611 BE DELFT
Telefoon: 015-21 22 123
E-mail: bestuur@delftschestudentenbond.nl
Website: www.delftschestudentenbond.nl

Eindhovense Studenten Vereniging Demos

Demos is een pluriforme vereniging met Brabantse inslag. Ze wordt gevormd door leden met uiteenlopende ideeën waardoor tolerantie hoog in het vaandel staat. De ledenavonden worden gekenmerkt door een ongedwongen sfeer.

Er worden feesten georganiseerd en biercanti. De meerderheid van de vereniging is niet verenigd in een vriendschapsverband. Tweederde van de leden studeert aan de Technische Universiteit, de rest aan de Fontys Hogeschool

Adres: Keizersgracht 17
Plaats: 5611 GC EINDHOVEN
Telefoon: 040-2430969
E-mail: info@demos.nl
Website: www.demos.nl

SSR-W

SSR-W is in 1931 opgericht als een vereniging met religieuze grondslag. Deze grondslag is in de jaren zeventig verdwenen. SSR-W is nu een studentengezelligheidsvereniging van algemene aard. De ontgroening is afgeschaft maar vele waardevolle tradities zijn behouden. Er bestaan kroegmores en er is een gezonde rivaliteit tussen de disputen. Eerstejaars leren de vereniging snel kennen doordat ze meteen bij de diverse commissies worden betrokken. Veel leden vormen een jaarclub waarmee ze ook vele activiteiten ontplooien. SSR-W is dus een veelzijdige vereniging waar, zoals het een Federatiegenoot betaamt, gelijkheid der leden hoog in het vaandel staat.

Adres: Generaal Foulkesweg 30
Plaats: 6703 BS WAGENINGEN
Telefoon: 0317-419006
E-mail: bestuur@ssr-w.nl
Website: www.ssr-w.nl

Unitas Studiosorum Groninga

Unitas is een vereniging die zichzelf plaatst tussen de corporale en alternatieve verenigingen in Groningen. De vereniging kent een traditioneel karakter. De vereniging is nog erg jong, en doet erg veel aan haar eigen vorming. Unitas heeft sinds 2001 haar eigen sociëteit. Net als bij andere Federatiegenoten is men hier uitermate kritisch, maar ze gaan een goed feest niet uit de weg. Unitas Groningen heeft een aparte band met de Delftsche Studenten Bond

Adres: Schuitendiep 74/74a
Plaats: 9711 RG GRONINGEN
Telefoon: 050-3604768
E-mail: senaat@unitassg.nl
Website: www.unitassg.nl